Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) η οποία αποτελεί τη μετεξέλιξη του ιστορικού Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), είναι αρμόδια, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο 4602/2019, για ένα μεγάλο πλήθος ερευνητικών (επιστημονικών και τεχνολογικών), διαχειριστικών και διοικητικής φύσεως αντικειμένων και δραστηριοτήτων, γεγονός ενδεικτικό του σημαντικού ρόλου που αποδίδει η πολιτεία στην ΕΑΓΜΕ, σε ότι αφορά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων της και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αυτής.
Για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ε.Α.Γ.Μ.Ε έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών  υψηλής ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας για τις εν γένει παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. 
Για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. είναι δεσμευμένη για:
•    την παροχή όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αρχής σε ενδιαφερομένους με τρόπο επαγγελματικό, ακέραιο και αμερόληπτο,
•    την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών, 
•    τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού,  
•    την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων κάθε Διεύθυνσης με τις πολιτικές της Αρχής και το θεσμικό πλαίσιο,
•    τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. 

 

 

 

Η ΕΑΓΜΕ και οι υπαλληλοί της, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ανεξαρτήτως της κατοχής θέσης ευθύνης, ακολουθούν τον Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, ο οποίος εμπεριέχει θεμελιώδεις αξίες καθώς και την αναμενόμενη από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα συμπεριφορά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ταυτόχρονα, οι υπάλληλοι διέπονται από μία και μοναδική υποχρέωση, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και αυτό απαιτεί την τήρηση προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς, εδραιώνοντας κουλτούρα ηθικής στη δημόσια διοίκηση, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ακεραιότητα των φορέων. 

 

Τέλος, η ΕΑΓΜΕ ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων στις δραστηριότητές της, προωθώντας την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής, τόσο σε εθνικό επίπεδο (Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025), όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Gender Equality Strategy for 2020-2025, Gender equality in the European Research Area), προχώρησε στην κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίου Ισότητας Φύλων.

Στόχοι του Σχεδίου Ισότητας Φύλων (Gender Equality Plan) είναι η καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών της ΕΑΓΜΕ, η διακρίβωση τυχόν πρακτικών που ενδέχεται να αποτελούν τροχοπέδη στην ισότιμη αντιμετώπιση των φύλων, η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων, καθώς και ορόσημα παρακολούθησης της εφαρμογής αυτών.

Σχέδιο Ισότητας Φύλων ΕΑΓΜΕ

Gender Equality Plan (GEP) HSGME

Share