Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ .

Οι ενεργειακές ορυκτές πρώτες ύλες, ο πλούσιος ορυκτός πλούτος καθώς και η αφθονία υδατικών αποθεμάτων, τόσο υπόγειων όσο και επιφανειακών, ήταν παράγοντες δημιουργίας της Περιφερειακής Μονάδας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΜΔΜ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Επίσης, η ανάγκη χημικού εργαστηρίου (Χημείο) στην ευρύτερη περιοχή της Δ. Μακεδονίας που λειτούργησε συγχρόνως, συνέβαλε επίσης στην δημιουργία της ΠΜΔΜ. Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας, η Περιφερειακή Μονάδα της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. με τις γεωλογικές και μεταλλευτικές του έρευνες, συνέβαλε διαχρονικά στην ανάπτυξη όχι μόνο της τοπικής οικονομίας αλλά και της χώρας.

Συγκεκριμένα αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Συμμετοχή στον εντοπισμό μεγάλων κοιτασμάτων λιγνίτη στην λεκάνη Κοζάνης –Πτολεμαίδας – Αμυνταίου – Φλώρινας για λογαριασμό της ΔΕΗ. Επίσης και στην περιοχή Ελασσόνας εντόπισε ένα αξιοσημείωτο κοίτασμα λιγνίτη.
 2. Με τις έρευνες, γεωλογικές και μεταλλευτικές, εντοπίστηκαν πλούσια κοιτάσματα χρωμίτη στην ευρύτερη περιοχή του Βούρινου όρους.
 3. Εντοπισμός αστρίων στη περιοχή Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
 4. Εμπλούτισε τα αποθέματα μαρμάρων στις λατομικές περιοχές Τρανοβάλτου Κοζάνης και Βέρμιου όρους.
 5. Εντόπισε και κατέγραψε θέσεις για φράγματα (Μεσόβουνο κ.α.).
 6. Καθοριστική ήταν και είναι η συμβολή της ΠΜΔΜ στην διαχείριση του υδατικού πλούτου της περιοχής. Η συστηματική έρευνα διαχώρισε το υδατικό διαμέρισμα 09 σε επιμέρους υδροφόρα συστήματα με τα χαρακτηριστικά τους. Έδωσε έμφαση στην μελέτη τόσο των μεγάλων καρστικών υδροφόρων (Βόρειοανατολικού Βερμίου όρους, Νότιουδυτικού Βερμίου όρους κ.α.), όσο και προσχωματικών υδροφόρων (Σριγκιόλ, Πτολεμαίδας κ.α.)
 7. Με πλήθος υδρογεωλογικών μελετών έδωσε λύση σε υδρευτικά προβλήματα δεκάδων δήμων με την σημαντικότερη του Δ. Κοζάνης. Επίσης συνεχίζει να παρακολουθεί μέσω ενός δικτύου υδροσημείων την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του υδατικού διαμερίσματος 09.
 8. Συμμετείχε στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) για λογαριασμό του ΥΠΕΣ.
 9. Συμμετοχή στην καταγραφή χώρων απόθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων (Φωκίδα, Ερυτανία κ.α.).
 10. Συμμετοχή στο έργο της ΚΕΔΚΕ για επίλυση τεχνικών αλλά κυρίως υδρευτικών προβλημάτων των δήμων της περιοχής.
 11. Διακρατικές συνεργασίες με τα γειτονικά κράτη (Αλβανία, Σκόπια) για την υδρογεωλογική έρευνα των μεγάλων καρστικών υδροφόρων της ευρύτερης περιοχής των λιμνών Πρεσπών και Αχρίδας.
 12. Εκπόνηση Εδαφολογικών – Γεωχημικών μελετών στην μείζονα λεκάνη Κοζάνης – Πτολεμαΐδας.
 13. Στο πλήρες εξοπλισμένο χημείο της ΠΜΔΜ – για όσο λειτουργούσε - έγιναν χιλιάδες γεωχημικές αναλύσεις που συνεισέφεραν στην γεωλογική έρυνα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΠΜΔΜ συμμετέχει σε δυο εθνικής εμβέλειας έργα της ΕΑΓΜΕ: στο έργο ΔΙΠΥΝ (Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών) που αφορά το ΥΔ 09 και στο έργο ΣΑΜΥ (Συστηματική Απογραφή Υδρογεωτρήσεων).

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
Π.Μ. Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ