Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Με το άρθρο 31 παρ.3 του ιδρυτικού Ν.4602/2019 (Α’ 45) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. έχει συσταθεί η ανεξάρτητη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.), υπαγόμενη απ’ ευθείας στην Γενικό Διευθυντή της Αρχής. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 38 του ιδρυτικού νόμου, περιλαμβάνοντας συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων της Αρχής, τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων και της διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής, με σκοπό τον εντοπισμό ενδεχόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,
  • τον έλεγχο εφαρμογής από το προσωπικό των κανόνων δικαίου, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Αρχής, τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών, καθώς και τη δημιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της Αρχής και την εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,
  • την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικοοικονομικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,
  • την εφαρμογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την κατάρτιση, την επικαιροποίηση και την εν γένει επιμέλεια της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

 

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου:

  • μεριμνά για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις δραστηριότητες και λειτουργίες της Αρχής,
  • επιμελείται για την εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, όσον αφορά το σύνολο των απαιτούμενων διεργασιών για την παραγωγή των προσφερόμενων από την Αρχή υπηρεσιών και των εν γένει «προϊόντων» αυτής.
  • επιμελείται διαχειριστικών διαδικασιών για την επιβεβαίωση της διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017 για την εκτέλεση συγκεκριμένων δοκιμών και μετρήσεων από τα εργαστήρια της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (Διακοσμητικών πετρωμάτων «ΛΙΘΟΣ», Εμφιαλωμένων νερών, Ελέγχου επικινδυνότητας στερεών βιομηχανικών αποβλήτων & ιλύων και της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου).
  •  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2020, στελεχωμένη με έναν υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, με ειδικότητα Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού και 35ετή προϋπηρεσία.

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME THN
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ