Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΝΕ).

Το Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων υπάγεται στη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας της Ε.Α.Γ.Μ.Ε και περιλαμβάνει τα εξής εργαστήρια:

Α) Εργαστήριο Αναλύσεων Νερών. Τo Εργαστήριo Αναλύσεων Νερών δραστηριοποιείται σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού που προορίζονται για υδρευτικές, αρδευτικές βιομηχανικές και κατασκευαστικές χρήσεις. Προσδιορίζονται όλες οι παράμετροι της Νομοθεσίας που αφορούν κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, δείκτες πιθανής ρύπανσης, βαρέα και τοξικά μέταλλα και μικροβιολογικές παραμέτρους. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το 2002 με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Σημαντικό μέρος των εργασιών του αποτελεί, στο πλαίσιο του εργου «Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών», ο διαχρονικός έλεγχος μεγάλου αριθμού δειγμάτων για κύρια ιχνοστοιχεία, βαρέα μέταλλα και οργανικές παραμέτρους. Επίσης οι αναλύσεις Υπέρ Τρίτων (Βιομηχανία Εμφιάλωσης Νερού, Εταιρείες Τροφίμων και Ποτών, Κατασκευαστικές Εταιρείες, Τουριστικές μονάδες, Περιφέρειες & Δήμοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ιδιώτες, Εταιρείες καθώς και Περιβαλλοντικές Μελέτες του ΥΠΕΝ). Σημαντικό μέρος διαθέτει σημαντική τεχνολογική υποδομή με σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει:

 • Φασματόμετρο με διέγερση Πλάσματος και ανιχνευτή Μάζας , ICP-ΜS
 • Φασματόμετρο με διέγερση Πλάσματος και ανιχνευτή εκπομπής φάσματος, ICP-ΟES
 • Συσκευές Ιοντικής Χρωματογραφίας
 • Φασματοφωτόμετρα
 • Συσκευή αυτόματης τιτλοδότησης
 • Αναλυτή Ολικού Οργανικού Άνθρακα

Β) Εργαστήριο Πετρωμάτων Μεταλλευμάτων και Στερεών Καυσίμων. Το Εργαστήριο Αναλύσεων Πετρωμάτων-Μεταλλευμάτων-Εδαφών, Στερεών Καυσίμων δραστηριοποιείται στις αναλύσεις δειγμάτων ορυκτών πρώτων υλών, εδαφών, περιβαλλοντικών δειγμάτων, στερεών καυσίμων (λιγνίτες, τύρφη, άνθρακας, τέφρα λιγνιτών) και άλλων εναλλακτικών ενεργειακών πρώτων υλών (βιοκαύσιμα) για προσδιορισμό κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, βαρέων και τοξικών μετάλλων, όπως και σπανίων γαιών. Διαθέτει σημαντική τεχνολογική υποδομή με σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβάνει επιπλέον των προαναφερθέντων ICP-MS & ICP-OES:

 • Φασματόμετρα Ατομικής Απορρόφησης
 • Θερμιδόμετρο
 • Συσκευή θερμοστατικής ανάλυσης
 • Αναλυτή άνθρακα - Θείου
 • Στοιχειακό Αναλυτή

Διαβάστε για τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ):

Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ

Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ)

Share