Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ (ΤΕΓ).

Γεωφυσική είναι η επιστήμη που εφαρμόζει τους νόμους της Φυσικής και μελετά τη δομή των επιφανειακών στρωμάτων του φλοιού της γης με βάση τις μετρήσεις γεωφυσικών μεγεθών και με την εφαρμογή θεμελιωδών φυσικών νόμων. Σκοπός της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής είναι ο εντοπισμός δομών οικονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος. To Τμήμα Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Ε.Α.Γ.Μ.Ε υπάγεται στη Διεύθυνση Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ) και  διαθέτει την τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την συμβολή στην αντιμετώπιση γεωεπιστημονικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα παρακάτω αντικείμενα :

1) Μεταλλευτική Έρευνα:

 • Εντοπισμός και χωρική αποτίμηση ορυκτών πρώτων υλών μεταλλικών και μη μεταλλικών ορυκτών με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων
 • Σχεδιασμός γεωτρητικών ερευνών

 

2) Δομή υπεδάφους και Γεωτεχνικά προβλήματα: 

 • Στρωματογραφική αποτύπωση του υπεδάφους και προσδιορισμός της τεκτονικής
 • Προσδιορισμός του ανάγλυφου του  βραχώδους υποβάθρου
 • Εντοπισμός και ποιοτική αποτίμηση ζωνών διαφοροποιημένων γεωτεχνικών χαρακτηριστικών στο σταθερό υπόβαθρο (ρηξιγενείς ζώνες, κατολισθήσεις, τεκτονισμός, χαλαρότητα)
 • Εντοπισμός και διαστασιολόγηση υπόγειων ανοιγμάτων (καταβόθρες, έγκοιλα, σπηλαιώσεις, στοές, κλπ.).
 • Εντοπισμός πάχους αποθέσεων και αποσαθρωμένων στρωμάτων
 • Εκτίμηση δυναμικών ελαστικών παραμέτρων (μέτρο Young, λόγος Poisson) ταχύτητες διάδοσης Vp, Vs.

 

3) Υδρογεωλογική έρευνα: 

 • Εντοπισμός και χαρτογράφηση υδατοπερατών ή μη σχηματισμών του υπεδάφους (ταμιευτήρες, παλαιοκοίτες, ζώνες διάρρηξης, ρήγματα, καρστικοί σχηματισμοί).
 • Προσδιορισμός θαλάσσιας διείσδυσης και ζωνών υφαλμύρωσης.
 • Εντοπισμός ζωνών διαρροής σε φράγματα

 

4) Γεωθερμική έρευνα: 

 • Προσδιορισμός και χαρτογράφηση του κρυσταλλικού υποβάθρου
 • Στρωματογραφική αποτύπωση του υπεδάφους και προσδιορισμός της τεκτονικής
 • Εντοπισμός γεωθερμικών ταμιευτήρων

 

4) Προστασία περιβάλλοντος: 

 • Απεικόνιση θέσης, ορίων μια μεγέθους αποβλήτων
 • Εκτίμηση καταλληλότητας θέσεων απόθεσης απορριμμάτων και ΧΥΤΑ Η εξυπηρέτηση των αντικειμένων αυτών γίνεται με την εκτέλεση μετρήσεων εδάφους, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων των παρακάτω γεωφυσικών μεθόδων και του αντίστοιχου εξοπλισμού:
 • Βαρυτομετρική μέθοδος – Scintrex CG5
 • Mαγνητική μέθοδος – Geometrics G858, G856, POS1 Overhauser
 • Ηλεκτρικές μέθοδοι βυθοσκόπησης - GF Instruments GEPS 2000
 • Ηλεκτρικής τομογραφίας 2 και 3 διαστάσεων – Iris Instruments Syscal Pro Πολυκαναλικά καλώδια 48 ηλεκτροδίων 5μ,10μ, 20μ, 50 μ
 • Μέθοδος Επαγόμενης πόλωσης (ΙΡ) - Syscal Pro, Scintrex IPR12
 • Ηλεκτρομαγνητικά
 • VLF - ABEM WADI
 • Mέτρηση αγωγιμότητας εδαφικού μανδύα – CMD Explorer
 • Transient Hλεκτρομαγνητικά ΤΕΜ – Monarch Geoscope TERRATEM
 • Σεισμικές μετρήσεις Cross Hole - GEOTOMOGRAPHIE Sparker, 3 αξονικό γεώφωνο

 

Άλλες Δραστηριότητες

Γεωμαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης

Λειτουργία και συντήρηση του Γεωμαγνητικού Σταθμού Πεντέλης. Εξυπηρετεί την ανάγκη της μελέτης των μεταβολών του γεωμαγνητικού πεδίου στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, με την καταγραφή αυτών σε ημερήσια, ετήσια και πολυετή βάση. Λειτουργεί συνεχώς από το 1958 και από το 2010 είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού INTERMAGNET ( www.intermagnet.org ), που συγκεντρώνει μετρήσεις από 120 παρατηρητήρια ανά τον κόσμο. Εξοπλισμός : Εντός στοάς μήκους 10 μ είναι τοποθετημένο ένα τριαξονικό μαγνητόμετρο συνεχούς μέτρησης των τριών συνιστωσών του γεωμαγνητικού πεδίου, καθώς και ένα μαγνητόμετρο συνεχούς μέτρησης της έντασης του ολικού γεωμαγνητικού πεδίου. Τα δύο όργανα είναι συνδεδεμένα με ψηφιακό σύστημα ελέγχου και καταγραφής, που εγγυάται την πλήρη αξιοπιστία των μετρήσεων. Τα δεδομένα όλων των μετρήσεων αναλύονται και επεξεργάζονται σε ετήσια ή πολυετή βάση, για τη μελέτη της μεταβολής του πεδίου στον Ελληνικό χώρο, τον εντοπισμό και χαρακτηρισμό των ταχέων φαινομένων (μαγνητικές καταιγίδες, ηλιακές εκλάμψεις) και των δεικτών της ημερησίας μαγνητικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αποστέλλονται καθημερινά και ανά 1 δευτερόλεπτο στο INTERMAGNET.

 

Διαβάστε περισσότερα για τα τμήματα της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (ΔΙΓΕΓ):

Τμήμα Γενικής Γεωλογίας, Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων και Εφαρμογών (ΓΕ.ΧΑ.Ε.) 

Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας (ΤΕΓΕ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ