Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Εκδόσεις & Χάρτές της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ιστοσελίδα Διαύγεια
ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Γεωλογική μας Κληρονομιά
ArcGis Server
Γεωγραφική Πύλη ARCGIS
Γεωχημεία
Δειγματοληψία Ιζημάτων Ρεμάτων
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Τα πάντα για το μάρμαρο
GeoServer
Γεωγραφική Πύλη GeoServer
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Τηλεργασία Ε.Α.Γ.Μ.Ε
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τηλεδιασκεψη Ε.Α.Γ.Μ.Ε.