Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7000

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Άτλαντας Μαρμάρων
Τα πάντα για το μάρμαρο
Γεωχημεία
Δειγματοληψία Ιζημάτων Ρεμάτων
ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Γεωλογική μας Κληρονομιά
GeoServer
Γεωγραφική Πύλη GeoServer
Αποθετήριο Έργων
Αποθετήριο Έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Εκδόσεις & Χάρτές της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ιστοσελίδα Διαύγεια
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Τηλεργασία Ε.Α.Γ.Μ.Ε
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τηλεδιασκεψη Ε.Α.Γ.Μ.Ε.