Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΛΗ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
Γεωπύλη δεδομένων Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΠΥΝ
Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών
ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Τα πάντα για το μάρμαρο
ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Δειγματοληψία Ιζημάτων Ρεμάτων
ΓΕΩΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η Γεωλογική μας Κληρονομιά
GeoServer
Γεωγραφική Πύλη GeoServer
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΩΝ
Αποθετήριο Έργων Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η Βιβλιοθήκη της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Εκδόσεις & Χάρτές της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ιστοσελίδα Διαύγεια
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Τηλεδιασκεψη Ε.Α.Γ.Μ.Ε.