Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ & ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΓΕΩΘΕ).

Το Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) υπάγεται στη Διεύθυνση Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ) και έχει, βάσει του Νόμου 4602/2019, τις εξής αρμοδιότητες:

 • την έρευνα, τον εντοπισμό, την καταγραφή και την αξιολόγηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των θερμών πηγών
 • μελέτες δίαιτας, ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας
 • μελέτες και έρευνες για την αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας
 • κατάρτιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων γεωθερμίας και θερμομεταλλικών υδάτων
 • τήρηση Εθνικού Μητρώου γεωθερμικών σημείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • υδρογεωλογικές έρευνες-μελέτες θερμομεταλλικών νερών και μελέτες αναγνώρισης φυσικών πόρων ως ιαματικών
 • έρευνες ηφαιστειότητας και μελέτη-παρακολούθηση ενεργών ηφαιστείων της χώρας

Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του, εκτελούνται από το Τμήμα ΓΕΩΘΕ, κατά την τρέχουσα περίοδο, τα ακόλουθα Έργα:

• Το Υποέργο «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – GEOTHERM» του Έργου ΟΠΥΓΕΚ που χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.), προϋπολογισμού 1.439.000 € με 4 επιμέρους ενέργειες για 


 1. την έρευνα εντοπισμού γεωθερμικών ρευστών και τη μελέτη μηχανικής ταμιευτήρων στις περιοχές Σιδηροκάστρου και Δέλτα Νέστου προκειμένου να στηριχθούν επενδυτικές δράσεις, 

 2. τη διαχρονική (περιοδική και συνεχής) παρακολούθηση χαρακτηριστικών γεωθερμικών πεδίων και θερμών πηγών με συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών των στοιχείων για τη βέλτιστη χρήση τους και τη διασφάλιση της αειφορίας τους, 

 3. τη συλλογή, επικαιροποίηση, αξιολόγηση, επεξεργασία, εναρμόνιση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (INSPIRE) και διάθεση γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών γεωθερμικών πεδίων και ιαματικών φυσικών πόρων και 

 4. την έρευνα, τον εντοπισμό και τη μελέτη πηλοειδών και ηφαιστειακών λίθων για ιαματική χρήση.

• Το Υποέργο «Διαχειριστικά σχέδια Γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας - ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.» , συνεπικουρούμενο από τα επιμέρους Υποέργα «Προμήθειες εξειδικευμένων λογισμικών, Η/Υ ειδικών προδιαγραφών και συνοδών περιφερειακών» και «Αναθέσεις υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων & Εξειδικευμένης δειγματοληψίας - ανάλυσης γεωθερμικών ρευστών σε Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα & Ερευνητικά ινστιτούτα (προσομοίωση, μηχανική ρευστών, ισότοπα, επικαθήσεις αλάτων)» , συνολικού προϋπολογισμού 216.000 € και ενταγμένα στην Πράξη «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» του ΥΠΕΝ, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.). Στόχος είναι η δημιουργία πρότυπης και συνθετικής μελέτης σχεδίων διαχείρισης για τα γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία ρευστών χαμηλότερη των 90oC) και η πιλοτική εφαρμογή της σε 2 επιλεγμένα γεωθερμικά πεδία.


• Το Έργο «Σύνταξη και έκδοση Οδηγού για τη γεωθερμία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ)», προϋπολογισμού 40.000 € και ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)-Εθνικό Σκέλος, με στόχο τη σύνταξη ενός επενδυτικού οδηγού αξιοποίησης της γεωθερμίας μέσω του οποίου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη γεωθερμική κατάσταση, τα πεδία και το δυναμικό της χώρας, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία επενδυτικών σχεδίων.


• Το Έργο «Διαχρονική παρακολούθηση - εποπτεία και αποκατάσταση γεωθερμικών γεωτρήσεων Ε.Α.Γ.Μ.Ε. που δεν έχουν παραχωρηθεί σε τρίτους», προϋπολογισμού 100.000 € και ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)-Εθνικό Σκέλος (Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), με στόχο την αξιολόγηση και παρακολούθηση κατασκευασμένων από την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και μη παραχωρημένων γεωθερμικών γεωτρήσεων, οι οποίες χρήζουν εποπτείας και πιθανής παρέμβασης λόγω παλαιότητας και ειδικών συνθηκών των πεδίων.

 

Διαβάστε για τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης Υδατικών Πόρων και Γεωθερμίας (ΔΥΠΟΓΕ):

Τμήμα Υδρογεωλογίας και Υδρολογίας (ΥΔΡΟΓΕ)

Τμήμα Αναλυτικών Εργαστηρίων (ΤΑΝΕ)

Share