Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΕΚ).

To Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ), με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, από βιολογικές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές, ανήκει στην Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2019, όταν βάση του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45/09-03-2019) συστάθηκε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμβολή της Γεωλογικής Υπηρεσίας στην Αντιμετώπιση των Γεωκινδύνων, και διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα.

Η ΔΦΥΤΕΚ έχει ως αντικείμενο την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη των γεωκινδύνων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρμόδιες αρχές.

Επισημαίνεται ότι στους γεωλογικούς κινδύνους περιλαμβάνονται όχι μόνο αυτοί που προέρχονται από φυσικές κυρίως διεργασίες, όπως είναι τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, τα δευτερογενή γεωλογικά φαινόμενα λόγω σεισμών, ο ηφαιστειακός κίνδυνος, οι υδάτινοι κίνδυνοι και οι πλημμύρες, η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες ραδιενεργών στοιχείων, μεταλλευμάτων και ορυκτών, αλλά και αυτοί που προέρχονται από ανθρωπογενείς εν γένει δραστηριότητες και τεχνολογικά ατυχήματα, οι οποίες προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος και στο υπέδαφος, καθώς και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Η ΔΦΥΤΕΚ είναι πάντα κοντά στους πολίτες, καθώς πιστεύει ότι ο σωστά ενημερωμένος πολίτης θα δράσει καλύτερα στην περίπτωση εμπλοκής του σε κίνδυνο.   

Το αντικείμενο του Τμήματος Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων (ΤΕΚ)

Η αντιμετώπιση των γεωκινδύνων χρήζει συνολικής αντιμετώπισης και όχι αποσπασματικά για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά και αποτελεί αντικείμενο πολλών ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό το ΤΕΚ έχει στενή συνεργασία με το άλλο Τμήμα της ΔΦΥΤΕΚ (ΦΥΚ) αλλά και με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΤΕΚ έχει υπό την εποπτεία του τα ακόλουθα έργα – δραστηριότητες:

1Επίδραση ενεργών ρηξιγενών δομών σε περιοχές με βιομηχανική δραστηριότητα

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων καταγεγραμμένων ενεργών ρηξιγενών δομών της Ελλάδας με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη γεωδυναμική κατάσταση του Ελλαδικού χώρου, μέσα από τα ρήγματα που έχουν εντοπιστεί, καταγραφεί και μελετηθεί στο παρελθόν από το τ. Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών (ΙΓΜΕ), νυν Ε.Α.Γ.Μ.Ε. Το σύνολο της διαθέσιμης πληροφορίας θα καταγραφεί στη Βάση Δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι γεωγραφικά εντοπισμένες, γεωαναφερμένες, με χωρική πληροφορία, θα αναλύονται περιγραφικά και υπολογιστικά, θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ε.Α.Γ.Μ.Ε,  γεωμετρικά και κινηματικά χαρακτηριστικά των ενεργών ρηξιγενών δομών, με αναφορά σε διαθέσιμα γεωλογικά στοιχεία. Τα ρήγματα θα διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα:

(α) σεισμικά ρήγματα
(β) ενεργά ρήγματα
(γ) δυνητικά ενεργά ρήγματα.

Επίσης, θα καταγράφεται η διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τη μέγιστη δυνατή έκλυση σεισμικής ενέργειας και την πιθανώς μέγιστη αναμενόμενη μετατόπιση. Αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία σεναρίων περιβαλλοντικού κινδύνου και ο Προσδιορισμός περιοχών υψηλής επικινδυνότητας:

  • Σενάρια Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Hazard): Θα αξιολογηθούν οι καταγεγραμμένες ως άνω πληροφορίες και θα παραχθούν σενάρια περιβαλλοντικού κινδύνου βιομηχανικού ατυχήματος, λόγω επηρεασμού από ενεργές ρηξιγενείς δομές. Θα προσδιορισθεί η πιθανότητα τυχόν διαρροής επικίνδυνων ρυπαντών και η έκταση αυτής, με πιθανές ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (γεωλογικό, υδρογεωλογικό).
  • Προσδιορισμός περιοχών υψηλής επικινδυνότητας (Risk): Με την ολοκλήρωση των σεναρίων περιβαλλοντικού κινδύνου και βάσει της εκτίμησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, θα προσδιοριστούν οι βιομηχανικές περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα, λόγω γειτνίασης με ενεργές ρηξιγενείς δομές.

2. Αναθεώρηση του σεισμοτεκτονικού χάρτη της χώρας και εναρμόνιση με νέες τεχνολογίες και γεωβάσεις

Σκοπός της προτεινόμενης Σεισμοτεκτονικής γεωβάσης είναι να καλύψει ανάγκες διαφορετικών ειδών τελικού χρήστη. Έτσι εκμεταλλευόμενοι το σημαντικό πλεονέκτημα των γεωβάσεων που είναι η πολυδιάστατη πληροφορία-πληροφόρηση μπορούμε να στοχεύσουμε ταυτόχρονα διαφορετικές ομάδες χρηστών. Σε αυτές περιλαμβάνονται

  • η πολιτεία με τους αρμόδιους φορείς και τις επιχειρησιακές μονάδες για σωστή προετοιμασία και λήψη αποφάσεων
  • οι μηχανικοί στο πλαίσιο της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας,
  • η επιστημονική κοινότητα 
  • ο καθημερινός πολίτης.

Η πλήρης αναθεώρηση μετά από τριανταπέντε χρόνια του σεισμοτεκτονικού χάρτη της χώρας με νέα δεδομένα και σύγχρονες αντιλήψεις θα παρέχει πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη πληροφόρηση σε μεταβαλλόμενη κλίμακα. Η Γεωβάση που θα δημιουργηθεί θα είναι αναβαθμίσιμη, επικαιροποιήσιμη και ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Διαχειριστής της βάσης δεδομένων θα είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), ειδικότερα δε η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων (ΔΦΥΤΕΚ).

Διαβάστε περισσότερα για το ΦΥΚ της  Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων:

Τμήμα Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων (ΦΥΚ)

Share