Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΓΝΩΜΕΜ).

Το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων (ΓΝΩΜΕΜ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΜΠΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε, και έχει αντικείμενο την άσκηση των γνωμοδοτικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τους νόμους 274/1976 (A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νομοθετικά διατάγματα 4433/1964 (A΄ 219) και του ν.δ. 210/1973 (A΄ 277), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ως γνωστόν, ένας σημαντικός τομέας της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ι.Γ.Μ.Ε. (σημερινή Ε.Α.Γ.Μ.Ε) ήταν οι γνωμοδοτικές και ελεγκτικές εργασίες που του ανατίθετο από το εποπτεύον Υπουργείο με βάση την ισχύουσα μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία με σκοπό την έκδοση διοικητικών πράξεων. Οι γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αυτές εργασίες εκτελούντο από την Δ/νση Ελέγχου και Γνωμοδοτήσεων Μεταλλείων με βάση τις διατάξεις των Ν. 210/73, N. 273/76, Ν. 274/76, Ν. 669/76, Ν. 1428/84, Ν. 2115/93, Π.Δ. 285/79.

Σήμερα με βάση τον Ν.4602/19 η Δ/νση Γνωμοδοτήσεων και Ελέγχου Μεταλλείων –Δ.Ε.ΓΝΩ.Μ.- αποτελεί τμήμα της Δ/νσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και διατηρεί το ίδιο αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, οι θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν τις ελεγκτικές εργασίες που αφορούν την σύνταξη τριετών εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Παραχωρήσεων Μεταλλείων της χώρας με βάση το αρθ.119 παραγ.2 του Ν.210/73 οι οποίες αποστέλλονται στο Υπουργείο προκειμένου να αξιολογηθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μεταλλειοκτητών έναντι του Μεταλλευτικού Κώδικα, στις γνωμοδοτικές εργασίες που αφορούν τις γνωμοδοτήσεις για την ακρίβεια και επάρκεια των Οικονομοτεχνικών Μελετών που υποβάλλονται από υποψήφιους μεταλλειοκτήτες για την χορήγηση Παραχωρήσεων Μεταλλείων και αποστέλλονται στο Υπουργείο, με βάσει το αρθ.5 παραγ.3 και 4 του Ν.274/76 , προκειμένου να εκδοθεί η μη η σχετική διοικητική πράξη, στις γνωμοδοτήσεις οι οποίες συντάσσονται επί αμφιβολίας ή αμφισβήτησης ως προς την υπαγωγή ορυκτού σε κατηγορία λατομικών ορυκτών (μάρμαρα και φυσικοί λίθοι, αδρανή υλικά, βιομηχανικά ορυκτά) κατά το στάδιο έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης με βάση το Ν.4512/18 αρθ.43 παραγ.4., τις γνωμοδοτήσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αναφορικά με τα ερευνητικά έργα που έχουν διενεργηθεί, διενεργούνται ή προγραμματίζονται σύμφωνα με το Ν.4512/18, N.4442/16 αρθ.59 παραγ.3 ( ββ )., τις γνωμοδοτήσεις σε διάφορα θέματα της μεταλλείας με βάση το αρθ.119 παραγ.3 του Ν.210/73 και τις προτάσεις για την κήρυξη ερευνητέων από το Δημόσιο περιοχών και Δημόσιων Μεταλλευτικών Χώρων με βάση το Ν.Δ. 4433/64.

Σημειώνουμε ότι ο γνωμοδοτικός ρόλος του τμήματος είναι εισηγητικός στην λήψη αποφάσεων για μεταλλευτικά θέματα από τις Διοικητικές Αρχές της χώρας (ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).

Διαβάστε πληροφορίες για τα υπόλοιπα της Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.: 

Τμήμα Κοιτασματολογικής και Μεταλλευτικής Έρευνας (ΚΟΙΜΕ)

Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας (ΤΟΠ)

Τμήμα Γεωχημείας και Περιβάλλοντος (ΓΕΠ)

Τμήμα Τεχνολογίας, Ορυκτών, Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας (ΤΕΟΠΥΜ)

Share

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ME ΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ