Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΥ).

Η αποστολή του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ) είναι ο αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός και διαχείριση των οικονομικών πόρων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., καθώς και η προσφορά οικονομικών υπηρεσιών υποστηρικτικών των στόχων της Αρχής. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν στήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • τον οικονομικό προγραμματισμό και την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων,
  • τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, και την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων,
  • την ταμειακή διαχείριση και τα συστήματα πληρωμών,
  • τη λογιστική παρακολούθηση, την κοστολόγηση και τη διενέργεια των διαγωνισμών και των άλλων διαδικασιών ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και έργα,
  • την τήρηση αρχείων χρηματικών ενταλμάτων και προμηθειών, αναθέσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων, 
  • τη διαχείριση και τη διάθεση των επιστημονικών εκδόσεων και χαρτών της Αρχής,
  • τη διαχείριση των πάσης φύσης πάγιων και αναλώσιμων υλικών της Αρχής,
  • την οικονομική διαχείριση της βιβλιοθήκης και των αεροφωτογραφιών,
  • την παροχή υποστήριξης στις διαχειρίσεις των περιφερειακών μονάδων και τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και την παροχή σχετικών πληροφοριών.

Διαβάστε για τα υπόλοιπα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΟΔΥ):

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Μισθοδοσίας (ΔΥΜ)

Share