Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@igme.gr
213.133.7017

Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Έχοντας συμπληρώσει 100 χρόνια θεσμικής λειτουργίας στην υπηρεσία της χώρας, η θεσμική Αρχή του γεωλογικού κλάδου εισέρχεται σε νέα εποχή με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά.
Η αποστολή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, όπως την οραματιζόμαστε, βασίζεται στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την επιστημονική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων και η συνδρομή σε πάσης φύσης ζήτημα αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της Πατρίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα βασικό κόμβο επικοινωνίας των έργων που υλοποιούμε, αλλά και μια δυναμική ψηφιακή δομή πληροφόρησης σχετικά με τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΑΓΜΕ. Στόχος είναι να αποτελέσει μια πυξίδα πλοήγησης στη νέα εποχή, την οποία μέσα από τη δουλειά μας ευελπιστούμε να σας γνωρίσουμε.
Έχοντας την ευθύνη να ηγηθούμε της νέας προσπάθειας, οι επιστήμονες της Αρχής δεσμευόμαστε από το καθήκον να ανταποκριθούμε στις ευθύνες του ρόλου μας και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας με σεβασμό στους δημόσιους πόρους και την Επιστήμη την οποία υπηρετούμε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.

Μετά από μια δραστηριότητα 100 και πλέον ετών η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, έχει εισέλθει σε μια νέα φάση δημιουργικής ανασυγκρότησης που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση του ερευνητικού του έργου και τη βελτιστοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
  • Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών Αττικής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σκοπός της Αρχής είναι η διερεύνηση και η επιστημονική παρακολούθηση γεωλογικών και μεταλλευτικών ζητημάτων για λογαριασμό του Δημοσίου, η εκπόνηση μελετών και η παροχή γνωμοδοτήσεων και γνωματεύσεων προς φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου σε θέματα γεωεπιστημών, γεωλογικών κινδύνων, γεωπεριβάλλοντος, ενέργειας, μεταλλευτικής και άλλων συναφών αντικείμενων, η γεωλογική, υδρογεωλογική και μεταλλευτική έρευνα της χώρας και η μελέτη αξιοποίησης του υπόγειου πλούτου της, καθώς και η άσκηση ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων.

Επίσης, η Πολιτεία, οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα, αμέσως ή εμμέσως, από το Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύναται να χρησιμοποιούν την Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ως Τεχνικό Σύμβουλο και να αξιοποιούν μελέτες της και στοιχεία, ιδίως εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συμβούλου, για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασματολογικά, μεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της Αρχής. Η Ε.Α.Γ.Μ.Ε. συστάθηκε το 2019 βάση του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45/09-03-2019) «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.». Αποτελεί την μετεξέλιξη του ιστορικού Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), το οποίο βάσει των διατάξεων του ανωτέρω νόμου (Ν. 4602/2019) τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση. Συνοπτική Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) είναι η αρμόδια Αρχή για:

• τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας,

• τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δομής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τμήματος της Χώρας,

• την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών,

• τις υδρογεωλογικές – υδρολογικές μελέτες και ελέγχους,

• τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες,

• τη γεωθερμική έρευνα εντοπισμού, την παροχή γνωματεύσεων και τη μελέτη σε θέματα γεωθερμίας,

• τη σύνταξη γνωμοδοτικών εκθέσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών, για τα αντικείμενα

• και τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής, τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και μεταλλευτικών δειγμάτων, δειγμάτων νερών, στερεών καυσίμων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,

• την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες των ανωτέρω μελετών,

• τις νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές μελέτες,

• τις μελέτες για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού,

• τις εφαρμοσμένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες,

• τις έρευνες και τις μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και ακτινοβολία πετρωμάτων,

• τις μελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και τις τεχνικο-οικονομικές μελέτες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων,

• την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής γεωμορφολογικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών,

• τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γεωλογικής δομής σε ολόκληρο το φάσμα

• των τεχνικών έργων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων,

• τον έλεγχο των δομικών υλικών όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δημόσιων έργων, εφόσον του ζητηθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευμένων φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης ή των «αναγνωρισμένων οργανισμών», σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 158 του ν. 4412/2016 (A΄ 147),

• την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διαχειριστικών για τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Αρχής,

• την τήρηση Εθνικού Μητρώου γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρμόδιες αρχές,

• τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, • την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσημείων της Χώρας.

• την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

• την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία,

• την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα, • την τήρηση δημόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,

• την παροχή γνωμοδοτήσεων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την οικ.107017/28.8.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 1225), αν υπάρχει γεωλογικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας,

• την παροχή γνωμοδοτήσεων για μεταλλευτικά και λατομικά θέματα, σύμφωνα με τους νόμους 274/1976 (A΄ 50) και 4512/2018 (A΄ 5) και τα νομοθετικά διατάγματα 4433/1964 (A΄ 219) και 210/1973 (A΄ 277), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (Α.Μ.Ε.), εφόσον αυτή ζητηθεί,

• την παροχή γνωμοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωεπιστημονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με την 846/10.2.1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,

• Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 307 του ν. 5343/1932 (A΄ 86),

• την παροχή δεδομένων από τα αρχεία της, για την ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδομένων των φορέων του ν. 3882/2010 (A΄ 166),

• την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες της Αρχής θεματικών χαρτών. Τα δεδομένα που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 28 του ν. 3882/2010 (Α΄ 166). Αν τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για εμπορική χρήση, διατίθενται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κομβικού Σημείου Επαφής του άρθρου 19 του ίδιου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

• τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση, χάριν του δημόσιου συμφέροντος, των στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωμοδοτήσεων και ελέγχων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε μνημόνιο συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες

• του Υπουργείου αυτού, • την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συναφών με τα αντικείμενα της Αρχής,

• την εκμετάλλευση των μέσων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αμοιβής που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

• την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά γεωλογικά ινστιτούτα και Οργανισμούς.

Η διοίκηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ασκείται από το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνει ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων και εκπροσωπουμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου.