Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΤΥΠΕΚΕ).

Η βασική δραστηριότητα του Τμήματος Μηχανικών - Κτηριακών Υποδομών & Εκτέλεσης Εργων (ΤΥΠΕΚΕ)  είναι η διατήρηση μιας συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης της Αρχής, μέσω της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων της, για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων της Αρχής και για την εκτέλεση των τεχνικών ερευνητικών έργων πεδίου. Το ΤΥΠΕΚΕ υπάγεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποδομών (ΔΑΝΥ).

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ΤΥΠΕΚΕ μεριμνά: 

  • Για τη λειτουργία και συντήρηση των κτηρίων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίων της Αρχής.
  • Για τη διαχείριση, συντήρηση και βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου των οχημάτων της Αρχής, με την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία τους.
  • Για τη διαχείριση και συντήρηση του υπάρχοντος μηχανικού εξοπλισμού (γεωτρύπανα, αντλητικά συγκροτήματα, τεχνικά υλικά και ανταλλακτικά), καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωσή του, μέσω της κατάρτισης προγράμματος προμηθειών.
  • Για το σχεδιασμό, την οργάνωση και εκτέλεση των τεχνικών έργων πεδίου, όπως γεωτρήσεις (δειγματοληπτικές, γεωτεχνικές, γεωτρήσεις μεγάλης διαμέτρου υδρογεωλογίας και γεωθερμίας), στοές και επιφανειακές εκσκαφές. Οργανώνει και διοικεί τα εργοτάξια της Αρχής, στην υπηρεσία των ανειλημμένων ερευνητικών δράσεων και σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση κεντρικές υπηρεσιακές μονάδες. Συντονίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση των τεχνικών ερευνητικών έργων, που ανατίθενται στις 6 Περιφερειακές Μονάδες της Αρχής.

 

Διαβάστε για τα υπόλοιπα τμήματα της ΔΑΝΥ:

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΗΔ)

 Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΕ)

Share