Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΑΠΕ).

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποδομών (ΔΑΝΥ) συμμετέχει στο όραμα της Αρχής για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον θεωρώντας τις γεω-επιστήμες σαν μια από τις βάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αρχής δια μέσου της υποστήριξης των ερευνητικών μονάδων για τη δημιουργία ή ανακάλυψη μεσο-βραχυπρόθεσμης αξίας, που να ανταποκρίνεται στις άμεσες αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας με προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διατιθέμενων πόρων αλλά και τήρησης της νομοθεσίας και των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Στη ΔΑΝΥ υπάγεται - μεταξύ  άλλων - και το Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΕ).

Τμήμα Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ελέγχου (ΤΑΠΕ)

Η βασική δραστηριότητα του ΤΑΠΕ είναι η διατήρηση μιας συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης της Αρχής και η προσαρμογή της στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, που καθορίζονται από βαθμιαία εξάντληση των πλούσιων φυσικών πόρων, από αυξημένες ανάγκες για νέα προϊόντα, από ανάγκη παραγωγής ψηλής ποιότητας πρώτων υλών, από ανάπτυξη βελτιωμένων προϊόντων & υπηρεσιών και από περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΠΕ:

  • Καταρτίζει το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης του έργου της Αρχής και υποστηρίζει τον προγραμματισμό και το συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης και των έργων της Αρχής, σε άμεση συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες.
  • Παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης των σχεδίων δράσης και των έργων της Αρχής για την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων των σχετικών προγραμμάτων, για τη βέλτιστη χρήση των πόρων και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και του απολογισμού του ερευνητικού έργου της Αρχής.
  • Προωθεί στις ερευνητικές μονάδες της Αρχής τις διανοιγόμενες προοπτικές για υποβολή προτάσεων έργων σε Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα και λοιπά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

 

Διαβάστε για τα υπόλοιπα τμήματα της ΔΑΝΥ:

Τμήμα Μηχανικών-Κτηριακών Υποδομών & Εκτέλεσης Εργων (ΤΥΠΕΚΕ)

Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΤΗΔ)

Share