Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

info@eagme.gr
213.133.7017

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Τμήμα Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) υπάγεται στη Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της ΕΑΓΜΕ και απαρτίζεται από:

  • Εργαστήριο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης και Μικροανάλυσης (SEM-EDS) εξοπλισμένο με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικό μικροσκόπιο JEOL JSM-IT500LV και φασματόμετρο ακτίνων-Χ διασποράς ενέργειας (EDS), τύπου Ultim Max 100 της εταιρείας OXFORD. Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης είναι μία από τις σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους ανάλυσης της μικροδομής μεγάλου αριθμού υλικών, δίνοντας εικόνες υψηλού βαθμού διείσδυσης. Έχει εφαρμογές στην Παλαιοντολογία για τη μελέτη της μορφολογίας απολιθωμάτων ειδικότερα μικρο-απολιθωμάτων, στην Ιζηματολογία για τη μελέτη των κόκκων των ιζημάτων καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το πορώδες και τη δομή του υλικού, στην Ορυκτολογία για τη μελέτη της μορφολογίας των κρυστάλλων σε μικροκλίμακα, καθώς και για τη δημιουργία δευτερογενών ορυκτών από εξαλλοιώσεις των κύριων ορυκτολογικών συστατικών, στην Πετρολογία και την Κοιτασματολογία, αφού μπορούν να ανιχνευθούν και να προσδιοριστούν ορυκτές φάσεις και μεταλλικά ορυκτά που βρίσκονται σε χαμηλές περιεκτικότητες.

  • Εργαστήριο Ακτίνων-Χ, το οποίο είναι εξοπλισμένο με Περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ (XRD) τύπου PANALYTICAL X’ Pert PRO, Φασματοσκόπιο Φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) τύπου S4 PIONEER της εταιρείας BRUCKER AXS και συσκευή σύντηξης τύπου Equilab FX Series, πλήρως αυτόματη και συνεχούς λειτουργίας για τη βελτίωση της ακρίβειας ανάλυσης δειγμάτων σκόνης. Αντικείμενο του Εργαστηρίου ακτίνων-Χ είναι ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της ορυκτολογικής και χημικής σύστασης γεωλογικών, κεραμικών, δομικών, αδρανών και άλλων δειγμάτων που προσκομίζονται στην Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τόσο από Ιδιωτικούς Φορείς (τεχνικές, μεταλλευτικές εταιρείες, εταιρείες δομικών υλικών, φυσικά πρόσωπα κ.ά.), όσο και από φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπουργεία, εφορείες αρχαιοτήτων κ.ά.).

  • Εργαστήριο Παρασκευής Λεπτών και Στιλπνών Τομών από πετρώματα, ιζήματα και απολιθώματα, που περιλαμβάνει και όλα τα μηχανήματα κοπής και λείανσης των πετρωμάτων, στο οποίο πραγματοποιείται κατάτμηση, σύνθλιψη και κονιοποίηση πετρωμάτων, στίλβωση και προετοιμασία λεπτών και στιλπνών τομών.

Επίσης, στον εξοπλισμό των εργαστηρίων του Τμήματος Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) συμπεριλαμβάνονται Οπτικά Μικροσκόπια πολωμένου διερχόμενου και ανακλώμενου φωτός, για την μικροσκοπική παρατήρηση και πετρογραφική ανάλυση των δειγμάτων πετρωμάτων, καθώς και στερεοσκόπιο για την τρισδιάστατη παρατήρηση λεπτομερών σωματιδίων (ορυκτών, τέφρας, κ.ά.), καθώς και εργαστηριακός εξοπλισμός για τον προσδιορισμό φυσικοχημικών ιδιοτήτων πετρωμάτων και άλλων υλικών, καθώς και για την απομόνωση αργιλικού κλάσματος.

 

Share